1.Držiak lyží pre 1pár lyží aj s palicami

cena : 24,90 €

 

 

 

 

2.Držiak lyží pre 3páry lyží bez palíc

cena : 52,40 €

 

 

Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim - spoločnosťou OVD, spol. s r.o., A. Sládkoviča 647/79, 018 51  Nová Dubnica, IČO: 36856142, IBAN:SK0575000000004007357561 uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu.

Internetový obchod je služba poskytovaná na základe záväznej objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, na základe ktorej zabezpečí predávajúci zákazníkovi dodanie objednaného tovaru.

 

2. Objednávka

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká prijatím riadne vyplnenej objednávky. Zákazník je povinný uviesť pravdivé údaje bezprostredne potrebné k vzniku zmluvného vzťahu medzi ním a predávajúcim. V prípade nejasností, ktoré môžu vzniknúť pri vyhodnocovaní objednávky bude predávajúci kontaktovať zákazníka elektronicky, alebo na telefónnom čísle uvedenom pri registrácii zákazníka. Objednávku má právo predávajúci zrušiť v prípade, keď nie je možné objednávaný tovar zo strany predávajúceho zabezpečiť. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný a je s ním dohodnutá prípadná zmena objednávky. V prípade, že predávajúci nevie dodať celý objednaný sortiment tovaru, upozorní na to zákazníka a dodá chýbajúci tovar dodatočne na vlastné náklady, t.j. bez uplatnenia poštovného a balného.

 

3. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení jeho neskorších predpisov a budú použité len pre vnútornú potrebu na účely štatistického spracovania a marketingové účely.

 

4. Dodacie podmienky

Tovar zostáva až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho. Prenos užívacieho práva k tovaru na zákazníka nastáva po zaplatení dňom odoslania tovaru, alebo zaplatením a prevzatím tovaru od prepravcu.

Dodacia lehota -  pri platbe prevodom na účet, bude tovar doručený do 3-5 pracovných dní, po uhradení kúpnej ceny. V prípade, že objednanú položku nebude možné zabezpečiť predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a dohodnú ďalší postup.

Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň. Dodacia lehota predávajúceho je v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.), s tým, že kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Našou snahou je prijaté objednávky vybaviť v čo najkratšom čase a k spokojnosti zákazníka.

 

5. Spôsob úhrady

Zákazník za objednaný tovar môže zaplatiť prostredníctvom prevodného príkazu z bankového účtu, alebo priamym vložením hotovosti na náš účet. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

6. Poštovné, balné

Dodanie tovaru realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, poštovné a balné je v cene objednávaného tovaru.

 

7. Spôsob dodania tovaru

Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorá bola uvedená pri objednávaní. Tovar je zasielaný po pripísaní platby za objednaný tovar na účet predávajúceho.

 

8. Storno poplatky

V prípade, že zákazník stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu, alebo nepreberie objednaný tovar je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s jeho objednaním a taktiež náklady na jeho dopravu.

 

9. Záruka na vrátenie tovaru

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. § 8 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu: OVD, spol. s r.o., A.Sládkoviča 647/79, 018 51  Nová Dubnica, email: posta@ovdsro.sk.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak mu tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje.

Po odstúpení od zmluvy (objednávky) vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené vaše odstúpenie od zmluvy (prípadne doručený vrátený tovar, ak vám už bol tovar doručený). Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade požiadavky vrátenia platby na váš bankový účet, uveďte v odstúpení od zmluvy číslo vášho bankového účtu a kód banky (IBAN), kde vám máme zaslať sumu za vrátený tovar.

 

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť na adresu OVD, spol. s r.o., A. Sládkoviča 647/79, 018 51 Nová Dubnica, formou doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zodpovednosť zákazníka za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený a používaný.

V prípade, ak zákazník vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uplatniť zo sumy, ktorá bola uhradená zákazníkom za objednaný tovar.

 

10. Záverečné ustanovenia

Zákazník prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia.